Skogaryd/Rudet – helt fel plats för vindkraftpark i Vänersborgs kommun

26 februari 2010

Nu vill kommunledningen i Vänersborgs kommun lägga en enorm vindkraftpark på upp till 17 st, 150 till 200 m höga, vindkraftverk i ett område som kommunen själv avsatt som så värdefullt att det skyddas enligt miljöbalkens 3 kap 3§.
Att anlägga en vindkraftpark på Skogaryd/Rudet i Vänersborgs kommun står helt i strid med kommunens översiktsplan. I avsnittet om ”Natur och vatten” står följande att läsa under rubriken ”Stora opåverkade områden”:
Att skydda stora områden som idag är obetydligt påverkade ger en handlingsfrihet för framtiden. Det ger framtida generationer möjligheter att nyttja områden för behov som vi i dag inte kan förutse. Större sammanhängande landsbygdsområden har också ett värde för jord- och skogsbruk och för de människor som är verksamma på landsbygden. Område som bör ses som stort opåverkat område: – Den västra delen av kommunen mellan Gundlebosjön och Stora Hästefjorden.

I översiktsplanen i avsnittet om Markanvändning under rubriken ”Området mellan sjöarna” kan ytterligare läsas:
Området vid kommunens västra gräns mot Uddevalla kommun mellan Gundlebosjön och Stora Hästefjorden. Området är relativt opåverkat av bebyggelse.
Området bör förbli opåverkat för framtida användning om vilket vi idag inte har någon uppfattning.
REKOMMENDATION: Förändring inom området med bebyggelse eller anläggning som minskar dess värde för framtida användning enligt ovan bör inte medges.

Naturligtvis är det de stora kultur- och naturvärdena och det centralt belägna rekreationsområdet mitt i Trestad som avses i skrivningen.

Jag har i kontakt med Skogaryds Vindkraft AB (Wallenstams – konsortiet), rätt eller fel, fått ett obehagligt intryck av att pengar går före hänsyn till kultur och miljö.

Området är unikt på många sätt. Här finns rikligt med fornfynd. Tre hällkistor, varav den ena vid Skottene är bland de största i Sverige. I området finns bronsåldersgravar, offerkälla, jättegryta, rödlistade arter och sällsynta biotoper, historiska torp och något så sällsynt som en platåsjö högst uppe på Rössbergen som inte har något avlopp. Den grunda vassjön är ett eldorado för fåglar. Den är också en omtyckt rastplats för flyttfåglarna. En av Västsveriges största flyttfågelsleder går över området.

Det kan nämnas att Skogaryd är ett av få områden där elöverkänsliga kan vistas. F n bor två elöverkänsliga kvinnor på ett av torpen på Skogaryd. En av dem vet jag har skadats på sitt arbete när hon som spårvagnsförare i Göteborg utsatts för långvarig och stark strålning. Behovet av sådana områden bara ökar i takt med att vår vardagliga miljö blir allt mer elektrifierad.
Det borde räcka för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter att läsa kommunens egen översiktsplan för att inte ödelägga denna rika natur- och kulturmiljö.

Kommunens översiktsplan hänvisar till Miljöbalken 2 kap 3 §, där man kan läsa: ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär.”
Tydligare kan det knappast sägas. Den tilltänkta vindkraftparken, en av största på land i Götaland, med 17 torn på mellan 150 och 200 meter, står helt i strid med kommunens egen översiktsplan och Miljöbalkens bestämmelser för stora opåverkade områden.

Det är positivt att kommunen tar fram en vindbruksplan och bereder plats för alternativ energi. Men den här typen av storskaliga vindkraftparker bör placeras i områden som redan är exploaterade eller marker långt från bebyggelse. Vindkraftverken längs E6 i Falkenbergs kommun, på behörigt avstånd från bebyggelse, är ett annat exempel på lämpliga placeringar.

Rune Lanestrand

Fotnot: Rössbergen har fått sitt namn efter rösen, gamla gravar.
Jag har placerat min blogg i Vänersborgbloggkartan.se!


Riksdagsfråga om Bergsstaten och Shells provborrning i Skåne

24 februari 2010

Aktionsgruppen Heaven or sHell, som vill stoppa provborrning och utvinning av gas i Skåne har skickat nedanstående viktiga meddelande.
Det är bra att även södra Sverige nu får känna på hur de utsatta kommunerna i norra Sverige har det när provborrarna bara tränger sig fram utan hänsyn till lokalbefolkningen eller kommunerna. Det är ytterst positivt att frågan om hur urvattnat det kommunala självstyret är och att det från flera håll kommer upp på riksdagens bord.

”I en skriftlig fråga till näringsminister Maud Olofsson (c) skriver Göran Persson i Simrishamn (s) bland annat följande:
”På olika ställen i landet har företag fått tillstånd att provborra efter mineraler eller naturgas. I Skåne har till exempel Shell fått tillstånd att provborra efter naturgas i Sjöbo kommun.
Utvecklingen är oroande då nästa steg kan vara en fullskalig utvinning av gas eller mineraler. Det leder till oro och protester bland ortsbefolkningen, som oroas över sin hembygds framtid, den allmänna tillgången till värdefull natur och miljö, konsekvenser för vattenförsörjning med mera.
Mot den bakgrunden bör Bergsstatens arbetsuppgifter och befogenheter ses över i syfte att öka befogenheterna i tillståndsgivningen för regionala myndigheter som bättre känner förhållandena i den lokala miljön och dess befolkning.”
Frågan till näringsministern är därför:
Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta i syfte att öka det regionala och lokala inflytandet över Bergsstatens befogenheter när det gäller prospektering och utvinning av mineraler?

Svar på den skriftliga frågan väntas inom någon eller några dagar.”

Efter Maud Olofssons kappvändning från motstånd till kärnkraft till ja för nya atomkraftverk så kan man fråga sig vad svaret blir. Oavsett svaret är det ytterst viktigt att frågan tagits upp av både enskilda moderata riksdagsmän och nu även en socialdemokrat tar upp frågan i riksdagen. Sven Bergström (c) har tidigare utan framgång tagit upp frågan i kammaren.
Det kan nämnas att det var Fälldinregeringen som på 70-talet ändrade minerallagen och gav fritt fram för utländska företag att exploatera våra svenska naturtillgångar. Det var den regering som jag som aktiv centerpartist och kärnkraftsmotståndare medverkade till.
Torbjörn Fälldin svek som bekant sitt löfte och startade nya reaktorer. Jag känner fortfarande stor olust över min medverkan. Jag känner fortfarande en skam över partiets löftesbrott. En skam som jag säkert delar med tusentals före detta centerpartister.
Rune Lanestrand
DNFler bloggar om uranbrytning


Hyllning till biodlarna

23 februari 2010

Vill i dag hylla biodlarna som i det tysta kämpar med att hålla bin i en tid då bisamhällen drabbas av allt fler mystiska sjukdomar. Ett stort problem som sällan uppmärksammas i de stora medierna. Men dessa kämpar ger sig inte utan provar nya åtgärder mot olika sjukdomar och försöker komma underfund med varför allt fler samhällen drabbas av plötslig bidöd eller allt sämre klarar vintrarna.
Bin och biodlare är omistliga för naturen. Utan pollinering blir det inget att skörda. Ett exempel är USA där bina på de stora slättjordbruken mer eller mindre är utrotade p g a växtgifter och GMO-grödor. I Los Angeles-området håller frukt och mandelodlingen på att slås ut. 180 000 mandelodlare i LA-distriktet svarar för 80 procent av världens mandelodling. Priserna har redan börjat stiga p g av minskade skördar.
Det har gått så långt med bidöden i USA att man med långtradare flyttar bisamhällen och följer då med blomningstiden från söder till norr. Naturligtvis ohållbart i längden. Även de samhällena blir sjuka.

Vid sidan av allt arbete med att ta fram honung och bidra till pollinering måste biodlarna själva på alla sätt, utan någon vidare uppmärksamhet i medierna, värna sina bin som mår allt sämre.
Runtom i vårt avlånga land kämpar biodlarna på. Och jag vill särskilt peka på Sotenäs biodlareförening som förtvivlat försöker få jordbruksverket att, inse problemen, intressera sig och ta sitt ansvar för att stoppa GMO-grödor i Sverige. Jordbruksverket flyr undan och ger i stället alltfler tillstånd för försöksodling av GMO-grödor.
Biodlarna har så starka krafter emot sig eftersom jordbruksminister Eskil Erlandsson går hand i hand med Monsanto och den hänsynslösa bioteknikindustrin och vill ha kommersiell odling av GMO-grödor även i Sverige.
Försöksodlingar innebär att där odlas grödor som är förbjudna i hela Europa och annars inte får odlas heller i Sverige. GMO-grödor sprider genmanipulerade organismer till honung och pollen. Enligt livsmedelslagen får sådan honung eller pollen som innehåller genmanipulerade organismer inte säljas.

Nu vill Sotenäs biodlare få svar på vad som gäller. Men både Livsmedelsverket och Jordbruksverket glider undan och lägger ansvaret på biodlarna. De båda verken kan inte ens svara på om det finns GMO i honungen. Eller hur man ska undersöka det. Därför har Sotenäs biodlare vänt sig till Justitieombudsmannen för att få myndigheterna att ta sitt ansvar.
På alla sätt måste vi stödja biodlarna i sin kamp mot GMO, växtgifter och i deras krav på att myndigheterna och även jordbruksministern ska ta sitt ansvar.
Tyvärr får Sotenäs biodlare inte särskilt mycket hjälp av sin egen organisation Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). SBR är anslutet till LRF och har i stort instämt i LRF:s inställning som tillstyrker odling av GMO i Sverige. Ett stort svek naturligtvis som gör att lokala biodlarföreningar lämnar SBR eller kräver att SBR ska lämna LRF.
Skaffa mer kunskaper om bidöden och biodlarnas kamp för sina små vänner i detta svåra ämne som jag på intet sätt kunnat ge rättvisa utan här bara snuddat vid.
Vet mer gör Elisabeth Zetterlund, 0523-410 27, 0706-28 57 84 el www.sotenasbiodlarna.se

Rune Lanestrand

Läs gärna också:
ATL, Dålig beredskap för bidöd
Jordbruksverket, Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder
Jordbruksverket, Konferens om pollinering och bihälsa 26 november 2009
Illustrerad vetenskap, Bikollaps hotar grödorna, nr. 15/2007 s. 50-53

ATL, Biparasiter under lupp – Eva Forsgren på SLU har studerat fem av de parasiter som kan drabba det europeiska honungsbiet.
Här kan du ladda ner Eva Forsgrens avhandling som pdf (på engelska)


Ytterligare en ”Toppfrysaffär” på gång i Vänersborgs kommun?

21 februari 2010

Centerpartisten Bo Carlsson är i farten igen. Det oroar mig verkligen. Nu ska han köpa hela fabriksområdet efter nedlagda Holmens bruk i Vargön. En högriskaffär som kan bli ännu värre för skattebetalarna än Toppfrysaffären.
Det gamla industriområdet torde vara ett av de mest miljöfarliga och nedsmutsade i Vänersborgs kommun. Så jag förstår att Holmen Papir vill komma undan och t o m få betalt för att slippa stå till svars för framtida upptäckter av gifter i jorden. Den sanering som Holmen enligt Carlsson ska göra kan man fråga sig hur den ska gå till. Tydligen ska den ske snabbt och det rör sig om inte mindre än 80 hektar, 800 000 kvadratmeder.
Någon annan än Bo Carlsson ska nog granska den ”saneringen” oavsett tilltänkta affärer.

I stället för att slutföra affären måste en genomgripande oberoende undersökning av området genomföras. Och alla miljöfarliga föroreningar kartläggas. Det kan visa sig stt det blir som vid bygget av Arena Vänersborg. När man började schakta visade det sig att jorden marken innehöll dumpad krom. Även den sexvärdiga kromen som är ytterst giftig.
Hur kan kommunstyrelsen på nytt släppa loss den omdömeslöse Bo Carlsson för att göra nya storaffärer?
Har man redan glömt Toppfrys affären eller att Carlsson inte ens kan sköta sin egen ekonomi. Innan socialdemokraterna tog honom till sitt bröst och hjälpte fram honom till de största köttgrytorna hade han 35 betalningsanmärkningar hos Kronofogden.

Det finns ju enlig Carlsson ett tiotal andra intressenter. Låt dem köpa. Och sätt Bo Carlsson i politisk karantän från och med nu fram till valet. Efter höstens val torde han inte utgöra någon större fara för Vänersborga skattebetalare.
Rune Lanestrand


”Skrattretande” att taket på Arena Vänersborg rasade

20 februari 2010

– För mig verkar det ganska onaturligt att en så ny arena rasar. Hade den varit 30, 35 år så kanske … Det är lite skrattretande kommenterar Arbetarekommunens ordförande Marie Dahlin takraset, i ttela.
Dahlin avslöjar brutalt den låga nivån inom socialdemokraterna när hon gör ett så urbota dumt uttalande.

Tyvärr är ingen som följt Dahlin under alla år hon varit ledande socialdemokrat i Vänersborg särskilt förvånad. Självgodheten riktigt lyser om henne medan hon backas upp av den alltid lika s-kramande ttela. Tidningen har redan börjat matcha henne inför höstens kommunalval tillsammans med en annan hög politiker, Dan Nyberg,
Nyberg är kommunfullmäktiges ordförande och låtsas, i likhet med Dahlin, inte heller om att de två och Arbetarekommunen står bakom den ekonomiskt vansinniga satsningen på Arena Vänersborg. De är så politiskt fräcka att de låtsas inte ha någon trasa med i den smutsiga Arenabyken.

Tur att vi lämnat Länsförsäkringar. Fast det kommer säkert ytterligare på skatten också. Får vår del räckte det med att bolaget gav 10 miljoner i sponsorpengar till Arenan.
I övrigt konstaterar jag att ttela fullföljer sin gamla dålig tradition att stryka och stympa på debattartiklar och insändare. Nu även på webben.

För min del har jag därför slutat skriva i denna hycklande tidning som nu tar sin hand från det de själva har backat upp innan problemen tornade upp sig. Riktigt feg, vilseledande och ohederlig journalistik med andra ord.
Rune Lanestrand


Taket på Arena Vänersborg rasade

20 februari 2010

Katastrofen Arena Vänersborg är fulländad!

Halv fyra på lördagsmorgonen rasade taket till nya arenan i Vänersborg.
Det rör sig om ett cirka 100 kvadratmeter stort område ovanför pressläktaren.
Räddningstjänst och polis larmades och kom snabbt till platsen. Polisen har spärrat av området och ingen får vistas inne i Arenan.

– Det kan vara upp till 100 kvadratmeter som har rasat in och det ligger en massa snö på bandybanan, säger Karl-Erik Johansson, insatsledare vid Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Ansvariga från fritidsförvaltningen finns på plats och polis och försäkringsbolagsrepresentanter har tillkallats.
Risken för ytterligare ras är överhängande.

– Ingen vågar gå in eller gå upp på taket. Jag begriper inte hur vi ska göra, det blir inte lätt att lösa det här, säger Karl-Erik Johansson.

Se bild och läs kommentarerna i ttela.se

Rune Lanestrand


”Bandypartierna” har förstört Vänersborgs kommun

19 februari 2010

”Det är inte utan att man undrar hur det kan bli så galet som i denna kommun. Galna beslut, det ena efter det andra. Ibland är det frågan om det ens tagits beslut” skriver Bente Hjelm i en kommentar till hur illa det står till i Vänersborg.
Ja, hur kan det bli så galet att Vänersborgs kommun i dag ”sätts på kartan” som den mest politiskt korrumperade och vanskötta kommunen i Sverige?
Att ge ett uttömmande svar är inte lätt men jag ska försöka. Efter mer än 10 års erfarenhet i kommunstyrelsen och fyra år i dess presidium har jag sett en hel del av vad som försiggår bakom kulisserna. Det värsta sparar jag nog till mina memoarer.
Jag kom in för det nybildade partiet folkviljan, som kämpade mot de stora partierna, som ville bygga den omtalade storflygplatsen på Skogaryr i Väne-Ryr.
Den stoppade vi. Flygplatsen hade blivit en ännu större ekonomisk katastrof än Arena Vänersborg. Det är i stort sett samma politiker som sitter i ledningen idag. Främst inom socialdemokraterna.

Det var ingen vacker bild jag fick av myglet i kommunhuset och den kommunala förvaltningen under ledning av kommunchef Guy Mahlviker. Hur sammanväxta kommunalråden från s och m var efter att ha samarbetat i mer än 20 år var en obehaglig överraskning.
Det som först slog mig var ledningens rädsla och en närmast föraktfull inställning mot allt som rörde sig utanför kommunalrådskorridoren. Även gräsrötter inom det egna partiet som råkade komma in i kommunhuset sågs med ogillande. Man såg alla som hade, om än aldrig så välvilliga förslag att komma med, som motståndare som kom och störde den fina ”vänersborgsandan”. Så såg de också på partiet folkviljan förstås.
IFK Vänersborg och bandyn var det stora och ständiga samtalsämnet. För mig som var måttligt road av det ständiga innesnacket om skadade spelare, köp av spelare och serietabellen var det inte särskilt kul. Jag blev heller aldrig riktigt accepterad av ”bandypolitikerna” på grund av att jag då stoppade planerna på en lyxarena. Planerna fanns redan i slutet av 90-talet.
När en av Arenans främsta tillskyndare bland tjänstemännen, fritidschefen Peter Nilsson, med sitt hov skred fram i korridoren då bugades och fjäskades det. ”Han skulle ju sätta Vänersborg ”på kartan”. Han fick tillträde när som helst till kommunalråden. Han var ”kungen” bland chefer och uppträdde mycket högdraget.
Att det spårat ur så fullständigt beror främst på att de högsta politikerna har fått storhetsvansinne, lever isolerat från folket och inte längre har kontakt med de människor de säger sig företräda. Höga politiker och höga chefer lever i en slags kuvös i kommunhuset. Många gömmer sig bakom skrivborden och i ändlösa sammanträden.
Partiorganisationerna, som ska företräda partimedlemmarna (de få som finns kvar) och bevaka sina folkvalda lever lika isolerat och flott på rikliga partistöd.

Har man då som i Vänersborgs kommun en lokaltidning som inte kritiskt granskar tokiga förslag förrän de redan är genomförda då blir det så här galet.
ttela stödde på sin tid planerna på storflygplatsen på Skogaryr, de stödde Arena Vänersborg och Toppfrysaffären. Först när galenskaperna avslöjats i andra medier kommer kritik från ttela. Den som tvivlar kan gå till tidningsarkivet.
Om inte folk ska behöva skämmas för sina politiker, som Hjelm skriver, eller flytta från Vänersborg måste bandypartiernas makt decimeras. Situationen är allvarlig. Det krävs ett fredligt medborgaruppror helt enkelt. Varför engagerar sig så få förnuftiga människor i politiken och i kommunens skötsel som vi alla betalar till? Återkommer om detta.
Går det att få in klokt folk i kommunfullmäktige och kommunledning som är besjälade av att få till stånd en välskött kommun och som inte främst är intresserade av arvoden, höga kommunalrådslöner, förmånliga pensionsvillkor och skattebetalda ”studieresor” till vänorten i Afrika.
Rune Lanestrand


Vänersborgs skattebetalare – Sveriges hårdast drabbade?

18 februari 2010

Finns det någon kommun i vårt avlånga land som har missköts så till den milda grad som Vänersborgs kommun? Får ibland frågan om jag inte överdriver de tokigheter som koalitionen, socialdemokraterna och centern, har ställt till med.
För att alla mina bloggläsare ska få en bredare information och för att skaffa sig en egen bild av den kommunala riksskandalen så har jag här samlat några klipp från Youtube. Det är Radio Väst och SVT Västnytt som står för inslagen.
Jag tog initiativ till en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om Arena Vänersborg som nu håller på att spränga alla ekonomiska ramar. Trots att vi samlade in fler namn än som behövdes för att kräva folkomröstning avslog kommunfullmäktige vårt krav på folkomröstning.
Blev oerhört besviken på moderaterna som ställt i utsikt att rösta för folkomröstning, i fullmäktige, men svek och lade ned sina röster.
Många frågar sig hur kan politiker handla så oförståndigt. En av orsakerna är att lokaltidningen ttela i många år mer eller mindre fungerat som informationsavdelning för socialdemokraterna. Hand i hand med kommunens egen informationssekreterare Thomas Friden som också vilselett, både medierna och allmänheten, om förutsättningarna för Arena Vänersborg
S-toppen som varit densamma i drygt 25 år har invaggats i en falsk säkerhet. Bubblan sprack när andra medier på allvar börja granska socialdemokraterna i Vänersborg. Centern har ofta varit i koalition med socialdemokraterna vilket ytterligare undergrävt demokratin. Den nuvarande centerledningen är sämre än någonsin. I Arenafrågan har s-c koalitionen dessutm fått stort stöd av kd och fp.
När vi samlade in namn gavs jag epitetet populist av ttela:s chefredaktör Allan Johansson. Och Arena-planerna backades upp inte bara på ledarplats utan även på nyhetsplats. För att inte tala om idrottsreportrarna som gick i spinn i sin iver att sälja in Arena-projektet. Allan Johansson var också en av högtidstalarna vid invigningen av skandalprojektet Arena Vänersborg.
SVT Västnytt har samlat reportagen om ”Arenaskandalen i Vänersborg”

Här en samlad bild med klipp från Youtube


Lite allvarlig humor…

Vid omröstningen i kommunfullmäktige var det bara vänsterpartiet och miljöpartiet som röstade för folkomröstning.
Rune Lanestrand


Moderaten Mats Sander kräver ökat inflytande för kommunerna vid provborrning

17 februari 2010

Riksdagsman Mats Sander har väckt en motion om ökat inflytande för kommunerna när det gäller provborrning. Det är mycket glädjande då moderaterna inte tidigare visat intresse för de problem som markägarna drabbas av vid provborrning. Eller hur miljön skadas vid en brytning.
Mats Sander är riksdagsman för Skåne och där har kommunerna Tomelilla, Sjöbo och Hörby drabbats av Shells planer att provborra efter naturgas. En aktionsgrupp har bildats som leds av Carl Piper och har på sitt emblem; Inga gasfält i Skåne. Deras slogan är Heaven or sHell? Uppslutningen i bygden är stark vilket Mats Sander tagit intryck av och inser säkert vad en exploatering av denna bygd skulle innebära för det vackra landskapet.
Principiellt ansluter han sig till det växande motståndet bland befolkningen vid Västgötabergen, Oviken och andra fjällkommuner som är hotade av uranbrytning. Och som också kräver kommunalt veto mot provborrning.

Heaven or sHell

Mats Sander anknyter i sin motion till högerns tradition att slå vakt om äganderätten. Det formulerar han så här: ”På grund av hur lagen är utformad begränsas den enskilda kommunens, eller markägarens, möjligheter att råda över den egna marken. Har en exploatör fått rätt från högre ort, det vill säga Bergsstaten, innebär det att de som närmast berörs inte har mycket att sätta emot så länge inte exempelvis rätten till en provborrning fälls vid miljöprövningen.”
I sitt yrkande uppmanar Mats Sander ”regeringen att undersöka om det går att genomföra förändringar i minerallagen som medger ett större mått av regionalt och lokalt inflytande över beslutsprocessen.”
Mycket positivt och ytterst välkommet för alla de människor som kämpar likt David mot Goliat när globalföretag som det kanadensiska Continental Precious Minerals, utan minsta hänsyn till miljön eller traktens folk, går fram som en ångvält i svenska fjällbygder.
Rune Lanestrand


Indien stoppar GMO-grönsaker

15 februari 2010

Att Indiens miljöminister Jairam Ramesh tar strid med Monsanto och har tills vidare stoppat odling av genmanipulerad, insektsresistent aubergin är glada nyheter. Indien är världens största odlare av aubergin.
Miljöministerns beslut fattades efter massprotester och uttalanden från flera delstater. Och efter att ministern rest runt i landet och träffat upproriska och demonstrerande bönder som inte vill odla GMO.

Beslutet innebär ett ett första moratorium på sex månader och förbjuder även odling av genmanipulerade grönsaker i Indien.
En biodlare från Sotenäs biodlarförening frågade mig härförleden hur det kan hänga ihop att Indiens fattigbönder, varav många varken kan skriva eller läsa, är så upplysta och motsätter sig GMO-grödor medan det är ganska tyst i vårt land?
Ja, vem kan svara på den frågan. En stor skuld i okunnigheten, uppgivenheten är de stora medierna som söver folk med sin ytliga och okritiska journalistik.
Ett skrämmande exempel på detta var gårdagens inslag i SVT med programmet ”Välkommen till Nanovärlden”. Inte ett ord om de stora riskerna med nanopartiklarna som är så små att de tränger igenom blod- och hjärnbarriären. Rena frälsningsprogrammet.

När det gäller GMO så har småbrukarna i Sverige under snart 20 år upplyst om riskerna med GMO och ordnat demonstrationer mot Monsantos försöksodlingar. Problemet är att LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson och LRF:s förbundsstyrelse vill ha GMO.
Tänk att Indien som många betraktar som ett u-land har en miljöminister som är så demokratisk och insatt att han sätter ned foten och kräver ny oberoende forskning innan GMO-grönsaker får odlas i landet.
Det riktigt sorgliga är att upplysning inte tycks bita på svenska ministrar. Både jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren arbetar aktivt för att GMO-grödor skall odlas kommersiellt i Sverige.
De båda herrarna behöver åka på studieresa till sin kollega och bönder i Indien för att skaffa sig mer kunskaper än det de fått höra från Monsantos lobbyister.
Miljöminister Jairam Ramesh pekar också på nya forskningsresultat, från djurförsök, som visar att GMO kan orsaka allvarliga skador på njure, lever och hjärta och även ökar risken för cancer.
Det uppmuntrande beslutet i Indien blir en inspirationskälla för både bönder och konsumenter att få stopp på GMO-grödor och GMO-livsmedel också i Sverige.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: