Hur korrumperad och inavlad är den akademiska världen

08 september 2016
har jag länge funderat över. Harriet Wallberg som avsatts som rektor för Karolinska Institutet, KI och som universitetskansler försvarar sig nu och går till angrepp på Sten Heckscher och hans utredning.
Wallberg bekräftar mina misstankar om att det är lika slappt och ärerörigt inom stora delar av den akademiska världen och att Macchiariniskandalen bara är toppen på ett isberg.
Wallberg lyfter nu lika aningslöst som oavsiktligt på den tystnadskultur som i decennier, ja sekler, ligger som en ogenomträngligt töcken över den slutna forskarvärlden
Att hon inte granskade Macchiarini innan han anställdes är inget fel anser Wallberg. – Det är så det går till när gästprofessorer tillsätts vid universiteten säger Wallberg. Heckschers gjorde likadant när han var ordförande för Stockholms universitet påstår hon.
Frågan är om det finns tillräckligt med rakryggade personer inom institutioner som KI, universitet och högskolor som vågar bryta med den fega och förödande tysthetskulturen för att får en ändring till stånd.
Eller om man, med hjälp av public service m fl politiskt korrekta medier, bara lyfter på KI-fliken och sedan lägger tillbaka den våta filten över den akademiska kuvösen där man gett nobelpriset till forskare som tagit fram lobotomi för att bota psykiskt sjuka och GMO-manipulerade kaniner med grön päls och självlysande ögon.
Inte mindre än 50 professorer ingår i KI:s nominerande Nobelförsamling.
Rune Lanestrand
What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Polisanmälan av Lars Leijonborg och KI:s styrelse för tjänstefel och trolöshet mot huvudman

05 september 2016
På grundval av vad som framkommit i Kjell Asplund och Sten Heckschers utredningar anmäler jag härmed Lars Leijonborg och den övriga styrelsen för Karolinska Institutet för tjänstefel och trolöshet mot huvudman.
Av utredningarna framgår tydligt att styrelsen för KI  har brutit mot offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen och arkivförordningen. De skador som detta har medfört för Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset, svensk medicinforskning och nobelpriset i medicin är i dagen läge oöverblickbart.
Vid granskningen av  styrelsen protokoll  har jag dessutom funnit en ytterst graverande omständighet som inte berörts i de båda utredningarna. Men som är ett mycket allvarligt förvaltningsfel.
Lars Leijonbortg hade inte mycket mer än installerat sig som ordförande förrän han tillsammans med den övriga styrelsen försämrar den ekonomiska kontrollen över institutet.
vilket framgår av kopia ur styrelsens protokoll  2 december 2013.:
Bengt Norrving föredrog ärendet.
Konsistoriet har tidigare bemyndigat rektor och universitetsdirektör att var för sig teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser. För att undvika tidsutdräkt i den
administrativa hanteringen föreslås
att
rektors och universitetsdirektörens respektive ställföreträdare får samma bemyndigande att, var för sig, i ordinarie befattningshavares frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser. Konsistoriet beslutade i enlighet med förslag
att
bekräfta sitt tidigare beslut att bemyndiga rektor Anders Hamsten och universitetsdirektör Bengt Norrving att, var för sig, teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,
att
bemyndiga prorektor Kerstin Tham att i rektors frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,
att
bemyndiga biträdande universitetsdirektör Marie Tell att i universitets -direktörens frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser
Att i en offentlig organisation som Karolinska Institutet som hanterar så stora summor överlåta till en person att teckna företagets firma är minst sagt upprörande. Även i den minsta förening är det en regel att två tillsammans har denna fullmakt. När man sätter denna försämrade kontroll i samband med Institutets skandal blir det än mer angeläget att noggrant utreda hur dessa fullmakter utnyttjas.
En ingående polisutredning kan på kort sikt inte reparera det löjets skimmer över Karolinska Institutet och dess ledning som nu sprids över världen. Men det kan i varje fall ge  vårt land ett gott anseende som rättsstat som inte bara nöjer sig med att personer som handlat så här ansvarslöst och orsakat stort lidande hos patienter bara avgår eller prickas utan också får undergå en juridisk prövning.
Vänersborg 2016-09-05
Rune Lanestrand
Tidigare ledamot av regionfullmäktige och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen