Maud Olofsson hyckleri på YouTube

30 mars 2010

Maud Olofsson säger att hon har svårt att nå ut och få gehör för sitt budskap (läs dubbla).
Men ju fler som tar del av Maud Olofssons lika kortsynta som falska budskap desto större blir chansen att partiet hamnar under 4-procentspärren. För centerledaren tycks taburetten och den hägrande ministerpensionen vara överordnad allt annat.
Centertoppen som inte längre har någon ideologi, har enligt min uppfattning inget som helst existensberättigande. Ju förr väljarna inser detta desto bättre för Sverige, Greenpeace hjälper Maud Olofsson att förtydliga sitt budskap på YouTube:

Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström, vad Kristina och jag beundrar ert mod. Att ni trots Mauds hänsynslösa partipiska står emot och röstar efter ert samvete. Även om det känns ensamt bland nickedockorna i centerns riksdagsgrupp så ska ni veta att många, många stöder er. Inte bara bland centerns väljare.
Hur länge ska hyggliga, förtroendevalda inom centerpartiet, runt om i landet, stå ut med en partiledning som är så svekfull i fråga om kärnkraft, provborrning, uranbrytning och dessutom småbrukar- och landsbygdsfientlig?
Riksdagens omröstning om minerallagen och uranbrytning blev droppen som säkert kom många centerväljares tålamod att tryta.
Rune Lanestrand


Centerns riksdagsledamöter begick politiskt självmord

26 mars 2010

Hur kan ett parti och dess ledamöter förnedra sig så till den milda grad som centerpartisterna gjorde vid gårdagens omröstning i riksdagen rörande provborrning och uranbrytning? Frågan gällde om kommunerna skulle få rätt att säga nej till provborrningar.
Inte mindre än sex centerledamöter hade motionerat om att kommunerna ska få rätt att säga nej till provborrning efter uran, gas och andra fyndigheter. Redan i Näringsutskottet röstade centerpartisten Jan Andersson från Halland nej till partikamraternas motioner.
Vid omröstningen i riksdagen hade Maud Olofssons partipiska vinit. De sex ledamöterna som motionerat krälade och röstade emot sina egna motioner. Dessa politiskt svekfulla politiker är Lennart Pettersson Skåne, Annika Qarlsson, Västergötland, Staffan Danielsson, Östergötland, Sofia Larsson, Örebro län, och Birigitta Sellén, Västernorrland.
Att också Sven Bergström från Gävleborg skulle kröka rygg är svårt att ta till sig. Sven har tidigare visat prov på civilkurage.
Den enda av centerpartisterna som vågade rösta för sin egen motion var Eva Selin Lindgren, vilket hon tidigare i veckan förklarade på Aftonbladet debatt.
Solveig Ternström hade inte motionerat men röstade för motionerna som stöddes av hela oppositionen. Röstetalen blev 133 mot 128.
LRF:aren och bondekooperationens mångsysslare Per Åsling utmärkte sig särskilt. Han hade motionerat och kommer från Jämtland. Det mest hotade länet i Sverige. Han svek sin starka hemmaopiníon och landskapets natursköna, omistliga fjällområden.
Den fege Åsling kvittade ut sig och reste till turistmässan i Göteborg. (Har för mig att det ska vara betydligt allvarligare skäl till för att få kvitta sig.) Kvittade sig gjorde också Ulrica Carlsson från Västergötland, som också hotas av uranbrytning. Nästan alla är från trakter som hotas av provborrningar.
Centerkvinnornas ordförande Annika Qarlsson också från Västergötland svek sina väljare och kommunala partikamrater i kommunerna runt de hotade västgötabergen. Där säger alla partier nej till uranbrytning.
Hur ska dessa trolösa riksdagsledamöter kunna möta sina väljare på hemorten. Frågan är om de överhuvudtaget kan känna någon skam i kroppen längre? Hela centerpartiets abdikation i kärnkraftfrågan är en enda stor skam. De är väl avtrubbade efter alla påtvingade reträtter.
Jag får sluta här för det hela är så bedrövligt inte bara för att man med öppen famn tar emot de globala mineralbolagen som bara lämnar efter sig ödelagda kulturbygder, förgiftade sjöar, vattendrag och sjuka människor för framtida generationer. Det undergräver dessutom på det allvarligaste förtroendet för hela det politiska systemet. För demokratin.
Rune Lanestrand


Centerns Guldklöver till nätverket ”Heaven or sHell” avslöjar spricka i partiet

12 mars 2010

Nätverket Heaven or sHell har tilldelats centerns Guldklöver, för sin kamp mot gasexploatering och för en ändring av minerallagen En ändring som skulle ge lokalbefolkning och kommunerna mer inflytande och även kunna säga nej till provborrning.

I motiveringen heter det att priset utdelas till Heaven or sHell för att man ”skapat debatt kring riskerna med borrning efter gas i Skåne och envist arbetat för att ändra en ålderdomlig minerallagstiftning”. Guldklövern är en utmärkelse som centerpartiet ger till personer, organisationer och företag som gör extraordinära insatser.

Priset till Heaven or sHell visar på en hoppfull spricka i centerpartiet då partiledaren Maud Olofsson på en enkel fråga i riksdagen, helt nyligen ansåg att minerallagen är bra som den är.
Maud Olofsson avslutade sitt svar, som uttryckte full tillfredsställelse över minerallagen, så här; ”Med andra ord finns redan i dag ett regionalt och lokalt inflytande. Jag har noterat att Socialdemokraterna har samma inställning till minerallagen som regeringen och har inte lagt några förslag på förändring. Jag följer utvecklingen av minerallagens tillämpning och ser för närvarande ingen anledning att se över Bergmästarens befogenheter enligt minerallagen. Jag har informerat mig om att Bergmästaren noga följer att denna lokala förankring sker.”
– Centern ger oss pris och talar om ålderdomlig lagstiftning samtidigt som partiets ledare, näringsminister Maud Olofsson, säger att lagen är bra som den är. Vi tolkar priset som att det finns en intern opposition inom Centern och hoppas att Maud Olofsson tar detta gyllene tillfälle att tänka om i frågan om minerallagen, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.
Håller Maud Olofsson, med ständigt vikande opinionssiffror, på att tappa sitt järngrepp över partiet?

Rune Lanestrand
Nätverkets namn Heaven or sHell bygger på en ordlek. Heaven or Hell = Himmel eller helvete. Oljebolaget Shell är exploatören.
Sluta tanka Shell!


Riksdagsfråga om Bergsstaten och Shells provborrning i Skåne

24 februari 2010

Aktionsgruppen Heaven or sHell, som vill stoppa provborrning och utvinning av gas i Skåne har skickat nedanstående viktiga meddelande.
Det är bra att även södra Sverige nu får känna på hur de utsatta kommunerna i norra Sverige har det när provborrarna bara tränger sig fram utan hänsyn till lokalbefolkningen eller kommunerna. Det är ytterst positivt att frågan om hur urvattnat det kommunala självstyret är och att det från flera håll kommer upp på riksdagens bord.

”I en skriftlig fråga till näringsminister Maud Olofsson (c) skriver Göran Persson i Simrishamn (s) bland annat följande:
”På olika ställen i landet har företag fått tillstånd att provborra efter mineraler eller naturgas. I Skåne har till exempel Shell fått tillstånd att provborra efter naturgas i Sjöbo kommun.
Utvecklingen är oroande då nästa steg kan vara en fullskalig utvinning av gas eller mineraler. Det leder till oro och protester bland ortsbefolkningen, som oroas över sin hembygds framtid, den allmänna tillgången till värdefull natur och miljö, konsekvenser för vattenförsörjning med mera.
Mot den bakgrunden bör Bergsstatens arbetsuppgifter och befogenheter ses över i syfte att öka befogenheterna i tillståndsgivningen för regionala myndigheter som bättre känner förhållandena i den lokala miljön och dess befolkning.”
Frågan till näringsministern är därför:
Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta i syfte att öka det regionala och lokala inflytandet över Bergsstatens befogenheter när det gäller prospektering och utvinning av mineraler?

Svar på den skriftliga frågan väntas inom någon eller några dagar.”

Efter Maud Olofssons kappvändning från motstånd till kärnkraft till ja för nya atomkraftverk så kan man fråga sig vad svaret blir. Oavsett svaret är det ytterst viktigt att frågan tagits upp av både enskilda moderata riksdagsmän och nu även en socialdemokrat tar upp frågan i riksdagen. Sven Bergström (c) har tidigare utan framgång tagit upp frågan i kammaren.
Det kan nämnas att det var Fälldinregeringen som på 70-talet ändrade minerallagen och gav fritt fram för utländska företag att exploatera våra svenska naturtillgångar. Det var den regering som jag som aktiv centerpartist och kärnkraftsmotståndare medverkade till.
Torbjörn Fälldin svek som bekant sitt löfte och startade nya reaktorer. Jag känner fortfarande stor olust över min medverkan. Jag känner fortfarande en skam över partiets löftesbrott. En skam som jag säkert delar med tusentals före detta centerpartister.
Rune Lanestrand
DNFler bloggar om uranbrytning


Moderaten Mats Sander kräver ökat inflytande för kommunerna vid provborrning

17 februari 2010

Riksdagsman Mats Sander har väckt en motion om ökat inflytande för kommunerna när det gäller provborrning. Det är mycket glädjande då moderaterna inte tidigare visat intresse för de problem som markägarna drabbas av vid provborrning. Eller hur miljön skadas vid en brytning.
Mats Sander är riksdagsman för Skåne och där har kommunerna Tomelilla, Sjöbo och Hörby drabbats av Shells planer att provborra efter naturgas. En aktionsgrupp har bildats som leds av Carl Piper och har på sitt emblem; Inga gasfält i Skåne. Deras slogan är Heaven or sHell? Uppslutningen i bygden är stark vilket Mats Sander tagit intryck av och inser säkert vad en exploatering av denna bygd skulle innebära för det vackra landskapet.
Principiellt ansluter han sig till det växande motståndet bland befolkningen vid Västgötabergen, Oviken och andra fjällkommuner som är hotade av uranbrytning. Och som också kräver kommunalt veto mot provborrning.

Heaven or sHell

Mats Sander anknyter i sin motion till högerns tradition att slå vakt om äganderätten. Det formulerar han så här: ”På grund av hur lagen är utformad begränsas den enskilda kommunens, eller markägarens, möjligheter att råda över den egna marken. Har en exploatör fått rätt från högre ort, det vill säga Bergsstaten, innebär det att de som närmast berörs inte har mycket att sätta emot så länge inte exempelvis rätten till en provborrning fälls vid miljöprövningen.”
I sitt yrkande uppmanar Mats Sander ”regeringen att undersöka om det går att genomföra förändringar i minerallagen som medger ett större mått av regionalt och lokalt inflytande över beslutsprocessen.”
Mycket positivt och ytterst välkommet för alla de människor som kämpar likt David mot Goliat när globalföretag som det kanadensiska Continental Precious Minerals, utan minsta hänsyn till miljön eller traktens folk, går fram som en ångvält i svenska fjällbygder.
Rune Lanestrand


Kan EU tvinga Sverige bryta uran?

09 februari 2010

Det är den svåra frågan Kerstin ställer i sin kommentar till inlägget om uranbrytning i Oviken och i Sverige. Det råder stor osäkerhet och starkt delade meningar om hur det verkligen förhåller sig.
Enligt Euratomfördraget ska EU inte kunna tvinga ett land att bryta uran. Däremot är det, enligt artikel 52, EU som bestämmer över uranet när det är brutet. Men dessvärre innehåller fördraget också en brasklapp, artikel 70, som kan ge EU möjlighet att vidta sanktioner mot en land som inte bryter uran om EU vill det.
Junilistans ordförande Sören Wibe som mer och mer framträder som en av Sveriges värsta kärnkraftshökarna vill tona ner betydelsen av den skrivningen. I stället hänvisar han till det undantag som Sverige fick i samband med medlemsskapsförhandlingarna.
I själva anslutningsakten fogade Österrike, Finland och Sverige en förklaring där det framgår att det är varje stat som ska avgöra om den skall bryta uran. De som i motsats till Sören Wibe inte vill ha kärnkraft och inte vill bryta uran i Sverige menar att det inskrivna undantaget inte är mycket värt och pekar bl a på artikel 70 i Euratomfördraget.
Den alltid lika pålästa EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v), anser att det antagna Lissabonfördraget ytterligare har urholkat Sveriges möjlighet att gå emot EU i fråga om uranbrytning.

Med den fega inställning som de ledande politikerna intar till EU kan man fråga sig vad undantagen är värda. De flesta tycks vilja sälja ut svensk självbestämmanderätt så mycket de nånsin kan. Att hävda nationella, regionala, folkliga intressen tycks närmast betraktas som majestätsbrott i Rosenbad och i riksdagens EU-nämnd.
I stället springer ofta svenska ministrar och de allra flesta EU-parlamentariker före Bryssel när det gäller att hävda EU:s överstatlighet. Jag tycker många av dem förråder sitt land. När det gäller stora livsavgörande frågor tycks de totalt strunta i sitt land och de människor som valt dem. Min slutsats är att det endast är ett fredligt, brett och starkt uppror som kan stoppa uranbrytning i Sverige.

Det får inte bli som en västgötakonstnär skildrade framtiden på målade tavlor som han hade med sig och ställde ut på det Nordiska miljölägret, med 500 deltagare, på Hven 1976. Jag ångrar än i dag att jag inte köpte en tavla. Kanske tyckte jag då att hans skräckscenario var överdrivet.
Motivet, till den tavla jag främst fäste mig vid, var en gruvöppning vid de vackra västgötabergen i full blomning. På ryggen bar arbetarna upp bruten uranmalm. Runt öppningen stod kpistbeväpnade soldater i full krigsmundering med EU-emblem på uniformen. Finns det någon som har sett tavlorna eller känner till konstnären så hör av er.
Rune Lanestrand


Agneta Gabrielsson – en rakryggad folkpartist

08 februari 2010

I Oviken i Jämtland som är mest hotad av uranbrytning finns något så ovanligt som en rakryggad och självständigt tänkande folkpartist. Hon heter Agneta Gabrielsson och vågar gå emot sitt kärnkraftskramande parti utan att darra på manschetten.
Trots att partiledningen och folkpartiets länsförbund i Jämtland vill ha uranbrytning i Jämtlandsfjällen säger Agneta Gabrielsson till Radio Jämtland att hon varken vill ha uranbrytning eller för den delen kärnkraft. Hennes främsta argument är att fjällmiljön skulle ta obotlig skada för all framtid. Och att radioaktiv nedsmutsning skulle skrämma bort turisterna som är en stor och växande, förnybar inkomstkälla för fjällkommunerna. En stor kram till Agneta Gabrielsson i Krokoms kommunfullmäktige.
I Radio Jämtland rapporterar Torbjörn Laxvik att samtliga partier i Oviken säger nej till uranbrytning. Från höger till vänster.
Det går bra att bo i Täby och Danderyd och i riksdagen bestämma om uranbrytning utan minsta hänsyn till sina partikamrater som drabbas av partiledningens nonchalans och okunnighet. De som får sin vackra kära hembygd ödelagd räknas tydligen inte som fullvärdiga partimedlemmar utan möts närmast nedlåtande även från 08-medierna.
För Oviken innebär den tilltänkta uranbrytningen ett dagbrott från Svensåsen till Hallen, 15 km långt, 5 km brett, 200 m djupt, kant i kant med Storsjön från Myrviken till Hallen, 50-60 meter under Storsjöns botten. Läs mer på oberoende miljökämpen Diana Fernlunds blogg Vilken gnista och saklighet!
Hur är de politiker funtade som kan tänkas begå detta brott mot kommande generationer? Bara för att vi ska få fortsätta vår orimliga överkonsumtion som inte gör folk mer lyckliga utan snarare tvärtom.
Kanske kan de fyra tappra centerpartisterna i riksdagen helt oväntat få stöd av rakryggade politiker från andra borgerliga partier, som värnar sin hembygd, vid omröstningen om kärnkraftens utbyggnad. Nu när Maud Olofsson totalt har svikit sina och partiets ideal.
Det kommer att behövas då det tyvärr visar sig att Maud Olofsson har lyckats kväsa Kerstin Lundgren som var en av de fyra hjältarna i centerns riksdagsgrupp. Kvar finns Sven Bergström, Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström.
Alla förstår att om ska vi bygga ut kärnkraften i Sverige kommer den farliga uranbrytningen som ett brev på posten. Det kommande riksdagsbeslutet, om det blir ja till nya kärnkraftverk innebär därför också indirekt ett ja till uranbrytning. De tre kärnkraftspartierna folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna tycks strunta i alla risker med kärnkraft och uranbrytning. Centern är väl egentligen också ett kärnkraftsparti i dag? Det kommer att stå dem dyrt. För hur ska de klara att hålla ihop sin partier. De riskerar utbrytngar, då deras partikamrater på allvar går emot uranbrytning i bl a Oviken och i Västergötland.
Partitrogenheten inom centern lägger tyvärr redan hinder i vägen för ett nödvändigt folkuppror i de hotade uranbrytsbygderna. Bryt med de eländiga atompartierna. Nu, innan det är för sent.
Läs även Lasse Karlsson blogg på dagbokmotatomkraft.blogspot.com
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: