Folkviljan i Vänersborg

19 november 2010

Får ofta frågor om partiet Folkviljan i Vänersborg och hur det gick till att stoppa den tilltänkta storflygplatsen på Skogaryd.
Planerad blir den fjärde största i Sverige
Folkviljan Nej till storflygplats i Skogaryd var det ursprungliga namnet som sedan ändrades till Folkviljan.
Partiet blev efter två perioder i Vänersborgs kommunfullmäktige kommunens näst största parti med 12 mandat och bildade då en majoritet med de borgerliga partierna som då övergav planerna på en storflygplats i Fyrstad. ”Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Lysekil)
Då vi satte stopp för bygget av storflygplatsen och övriga spektakulära skrytbyggen och i stället satsade på att förbättra för barnen, de gamla och sjuka blev det en mycket lugn fyraårsperiod.
Vi satsade så bra på dessa kärnområden att vi fick kritik från socialdemokraterna som i stället ville spara pengar till det som sedan blev det riksbekanta skandalbyget Arena Vänerbsorg.
Det visse vi inte då. Utan det framkom efter att s efter en våldsam PR-kampanj med hjälp av journalister på ttela som fungerade som pressekreterare för Socialdmokraterna återkom i majoritet. Med stöd av det lika ryggradslösa som trolösa centerpartiet.
Vi fick lokaltidningen, ttela emot oss för att vi i motsats till de övriga partierna inte använde partistödet till skrytannonser om partiet och våra fullmäktigekandidater.
I stället ordnade vi offentliga möten där allmänheten fick säga sin mening om frågor som skulle beredas i kommunstyrelsen och sedan beslutas i kommunfullmäktige. Det var mycket uppskattat men också väldigt utmanande för de slutna partierna. Även för lokaltidiningen som inte längre kunde sätta agendan och styra politiken. En lokaltidning med momopolställning som ttela kan både både avsätta och tillsätta politiker.
Vi var ett frihetsparti som ville stå på egna ben och lita till egna krafter. Vi ville visa att vi kunde klara oss utan partistöd. Hela partistödet delade vi ut till ungdomsidrott,
handikapporganisationer, små skolor, barn som vårdades långa tider på sjukhus, för cancer och diabetes. Ömmande verksamhet som det inte ansågs finnas offentliga medel till.
Här är en intervju i Radio Väst i april 2010 som ger en bra bild av vad Folkviljan stod för, varför vi bildades och vad vi efter bästa förmåga uträttade.
Om man undantar mig så hade alla som valdes in i kommunfiullmäktige för Folkviljan aldrig tidigare sysslat med politik. Det var vår styrka.
Rune Lanestrand


Flygvapnet stoppar vindkraftpark på Skogaryd i Vänersborgs kommun

13 mars 2010

Enligt Dagens Nyheter säger försvarsmakten nej till vindkrafttorn på Skogaryd i Vänersborgs kommun. Den närbelägna Såtenäs militärflygplats har sin route just över detta område.
På fredagen överlämnades också 400 namnunderskrifter till Vänersborgs kommun. Alla sakägare som bor i området kring Skogaryd.
Listorna togs emot av Jan-Irvis Scheynius på byggnadskontoret som är huvudansvarig för den tekniska planeringen av den tilltänkta vindparken.
I en intervju i TV4 Väst tycker Scheynius att det är konstigt att försvarsmakten inte har hört av sig tidigare. Vi har ju hållit på med planerna i 2-3 år.
Uttalandet är ganska typiskt för Vänersborgs kommun. Man kunde annars tänka sig att kommunen som ligger granne med Såtenäs bett om underhandsbesked från flygflottiljen innan man började det omfattande planeringsarbetet som kostat skattepengar helt i onödan.
Rune Lanestrand


Skogaryd/Rudet – helt fel plats för vindkraftpark i Vänersborgs kommun

26 februari 2010

Nu vill kommunledningen i Vänersborgs kommun lägga en enorm vindkraftpark på upp till 17 st, 150 till 200 m höga, vindkraftverk i ett område som kommunen själv avsatt som så värdefullt att det skyddas enligt miljöbalkens 3 kap 3§.
Att anlägga en vindkraftpark på Skogaryd/Rudet i Vänersborgs kommun står helt i strid med kommunens översiktsplan. I avsnittet om ”Natur och vatten” står följande att läsa under rubriken ”Stora opåverkade områden”:
Att skydda stora områden som idag är obetydligt påverkade ger en handlingsfrihet för framtiden. Det ger framtida generationer möjligheter att nyttja områden för behov som vi i dag inte kan förutse. Större sammanhängande landsbygdsområden har också ett värde för jord- och skogsbruk och för de människor som är verksamma på landsbygden. Område som bör ses som stort opåverkat område: – Den västra delen av kommunen mellan Gundlebosjön och Stora Hästefjorden.

I översiktsplanen i avsnittet om Markanvändning under rubriken ”Området mellan sjöarna” kan ytterligare läsas:
Området vid kommunens västra gräns mot Uddevalla kommun mellan Gundlebosjön och Stora Hästefjorden. Området är relativt opåverkat av bebyggelse.
Området bör förbli opåverkat för framtida användning om vilket vi idag inte har någon uppfattning.
REKOMMENDATION: Förändring inom området med bebyggelse eller anläggning som minskar dess värde för framtida användning enligt ovan bör inte medges.

Naturligtvis är det de stora kultur- och naturvärdena och det centralt belägna rekreationsområdet mitt i Trestad som avses i skrivningen.

Jag har i kontakt med Skogaryds Vindkraft AB (Wallenstams – konsortiet), rätt eller fel, fått ett obehagligt intryck av att pengar går före hänsyn till kultur och miljö.

Området är unikt på många sätt. Här finns rikligt med fornfynd. Tre hällkistor, varav den ena vid Skottene är bland de största i Sverige. I området finns bronsåldersgravar, offerkälla, jättegryta, rödlistade arter och sällsynta biotoper, historiska torp och något så sällsynt som en platåsjö högst uppe på Rössbergen som inte har något avlopp. Den grunda vassjön är ett eldorado för fåglar. Den är också en omtyckt rastplats för flyttfåglarna. En av Västsveriges största flyttfågelsleder går över området.

Det kan nämnas att Skogaryd är ett av få områden där elöverkänsliga kan vistas. F n bor två elöverkänsliga kvinnor på ett av torpen på Skogaryd. En av dem vet jag har skadats på sitt arbete när hon som spårvagnsförare i Göteborg utsatts för långvarig och stark strålning. Behovet av sådana områden bara ökar i takt med att vår vardagliga miljö blir allt mer elektrifierad.
Det borde räcka för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter att läsa kommunens egen översiktsplan för att inte ödelägga denna rika natur- och kulturmiljö.

Kommunens översiktsplan hänvisar till Miljöbalken 2 kap 3 §, där man kan läsa: ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär.”
Tydligare kan det knappast sägas. Den tilltänkta vindkraftparken, en av största på land i Götaland, med 17 torn på mellan 150 och 200 meter, står helt i strid med kommunens egen översiktsplan och Miljöbalkens bestämmelser för stora opåverkade områden.

Det är positivt att kommunen tar fram en vindbruksplan och bereder plats för alternativ energi. Men den här typen av storskaliga vindkraftparker bör placeras i områden som redan är exploaterade eller marker långt från bebyggelse. Vindkraftverken längs E6 i Falkenbergs kommun, på behörigt avstånd från bebyggelse, är ett annat exempel på lämpliga placeringar.

Rune Lanestrand

Fotnot: Rössbergen har fått sitt namn efter rösen, gamla gravar.
Jag har placerat min blogg i Vänersborgbloggkartan.se!


%d bloggare gillar detta: